ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7979/2021

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 140640

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με συρραπτικά για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους  με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος , συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 340.000,00 με ΦΠΑ€ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.