Το Ιστορικό του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου (ΓΝΔ) ιδρύθηκε επίσημα το 1946, ως «Προσωρινό Κρατικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου», δυναμικότητας 40 κλινών, με σκοπό την «παροχή ιατρικής αντίληψης στους απόρους πολίτες της επαρχίας Διδυμοτείχου».

Ορόσημο στην ιστορία του ΓΝΔ ήταν το έτος 1995, όταν και μεταφέρθηκε σε νέο κτίριο, με αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας των κλινών του από 100 σε 150, από τις οποίες σταδιακά αναπτύχθηκαν οι 113.

Από τα τέλη του 2012, το ΓΝΔ αποτελεί την αποκεντρωμένη νοσηλευτική μονάδα του ενιαίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου», στο οποία εντάσσεται και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Από 1/1/2015 έπαψαν να υπάγονται στο ΓΝΔ τα κέντρα υγείας Δικαίων και Ορεστιάδας. Έτσι, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμορφώνεται από την κύρια νοσηλευτική μονάδα πλέον 2 αποκεντρωμένες μονάδες: το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας και το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Ορεστιάδας.

Το Ιστορικό του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

Το νοσοκομείο σήμερα

Το νοσοκομείο διαθέτει, σήμερα, 120 οργανικές κλίνες οι οποίες αναπτύσσονται πλήρως, πλέον 10 θέσεις (κλίνες) της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Σήμερα, η Διοίκηση του ΓΝΔ επεξεργάζεται σχέδιο αύξησης και ανακατανομής των οργανικών κλινών, με αυξημένη προοπτική στελέχωσης, με σκοπό την προσαρμογή της οργανωσιακής δομής του νοσοκομείου στις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης.

Η πορεία του νοσοκομείου μέσα από τη διαμόρφωση του Οργανισμού του έχει ως εξής:

  1. Το υπ’ αρ. 863/25.11.1975 Π.Δ. περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου ΦΕΚ 278/τ. Α’/08.12.1975
  2. Η Αναμόρφωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (Αριθμ. Α3β/οικ. 14135/08.08.1986, Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΦΕΚ 696/τ. Β’/20.10.1986)
  3. Η Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Οργανισμού του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (Αριθμ. Υ4α/ 7702/07.12.1994, Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΦΕΚ 935/τ. Β’/16.12.1994)
  4. Ο Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (Αριθμ. Υ4α/οικ. 121949/20.12.2012, Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας, ΦΕΚ 3431/τ. Β’/24.12.2012)
  5. Ο Ενοποιημένος Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (Αριθμ. Υ4α/οικ. 123900/31.12.2012, Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας, ΦΕΚ 3499/τ. Β’/31.12.2012)