Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Προμήθειες – Διαγωνισμοί

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με Ακτινολογικά φιλμ (CPV 32354100-0),για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) …

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 261124 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού …

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανεύρεση αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης (CPV 79210000-9), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα …

Προμήθεια του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας με ηλεκτρικές συσκευές (CPV: 39710000-2) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 2.300,00€ με φπα …

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό , συμβατός με τηνυπάρχουσα οπτική του ρεζεκτοσκοπίου TURis OLYMPUS …

Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, για την  προμήθεια του  Κέντρου  Ψυχικής  Υγείας  Ορεστιάδας  με έπιπλα (CPV: 39130000-2) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, …

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού απο το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας Ενημέρωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 248354 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού του Γενικού …

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 242156 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με Καθετήρες (CPV 33141200-2), για χρονικό διάστημα …

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου σε εφαρμογή του άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 και στα πλαίσια  προγραμματισμού διενέργειας διαγωνισμού,  προβαίνει σε …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με έπιπλα  (CPV 39130000-2), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 1.200,00€ με φπα  24% και …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με χειρουργικό υλικό (CPV 33169000-2), για ένα έτος,  συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 23.531,57€ …