Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Προμήθειες – Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια με διπλωμένες γάζες απλές και ακτινοσκιερές (CPV: 3314114-2) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου …

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού …

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5017/2023 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 193228 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με γάντια (CPV 18424300-0), για …

Προμήθεια του Γ.Ν  Διδυμοτείχου με έναν φορητό απινιδωτή μόνιτορ με βηματοδότη  (CPV:33182100-0) και μία τροχήλατη βάση, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00€ με ΦΠΑ …

Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV:33115200-1, 33111000-1, 33111650-2). Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ανακοινώνει, ότι στο πλαίσιο προμήθειας …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με καταγραφικό χαρτί (CPV 30197630-1), για χρονικό διάστημα ενός (1) …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για μελανοταινίες (CPV 30192300-4), για ένα έτος, με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την συντήρηση και επισκευή του server του αξονικού τομογράφου (χωρίς ανταλλακτικά) CPV:50324100-3 του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτροδίων Διαθερμικής Νευρόλυσης (CPV 31711140-6), για την κάλυψη των θεραπευτικών αναγκών των ασθενών του Αναισθησιολογικού  …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναλώσιμο υλικόαποστείρωσης(CPV33695000-8) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική …

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4099/2023 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:191636 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών διακίνησης αίματος (cpv:85146000-4), με κριτήριο αξιολόγησης …