Πρόσκληση για προμήθεια συσκευής θερμοσυγκόλησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με μία (1) συσκευή θερμοσυγκόλησης για το σφράγισμα ρολών αποστείρωσης του Χειρουργείου (CPV 42664100-9), ενδεικτικής δαπάνης 4.300,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με υγειονομικό υλικό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με επιδεσμικό υλικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με επιδεσμικό υλικό (CPV333141110-4) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 29.984,32€ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με σετ ρεζοσκοπίου μονής ροής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ένα(1) σετ ρεζοσκοπίου μονής ροής, συμβατό με την υπάρχουσα οπτική του ρεζεσκοπίου TURis του Νοσοκομείου (CPV 33125000-5),ενδεικτικής δαπάνης 5.150,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής Πρόσκληση

Πρόσκληση για προμήθεια σχισμοειδούς λυχνίας με ηλεκτρικό τραπέζι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του ΓενικούΝοσοκομείου Διδυμοτείχου με μια (1) σχισμοειδή λυχνία με ηλεκτρικό τραπέζι (CPV31532100-5), ενδεικτικής δαπάνης 5.500,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Πρόσκληση

Πρόσκληση για προμήθεια με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οθόνες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με πέντε (5) ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τρεις (3) οθόνες (CPV: 31710000-6), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 3.000,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια αναλώσιμου υλικού για το Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό εργαστήριο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νσζοκομείου Διδυμοτείχου με Αναλώσιμο Υλικό Μικροβιολογικού & Ακτινολογικού Εργαστηρίου (CPV 33790000-4), για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης27.860,00€ € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια με Υγρό Οξυγόνο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 8485/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 173108 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια με ειδικά απολυμαντικά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 8475/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 172627 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια  του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ειδικά απολυμαντικά (CPV 24455000-8), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος , συνολικής ενδεικτικού προϋπολογισμού 51.400,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια γραφικής ύλης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με γραφική ύλη(CPV 30192700-8),για χρονικόδιάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράαποκλειστικά βάσει τιμής, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.583,66€ με Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ