Πρόσκληση για προμήθεια με διπλωμένες γάζες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια με διπλωμένες γάζες απλές και ακτινοσκιερές (CPV: 3314114-2) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.600,00€ με φπα καιμε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Διδυμοτείχου

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00€  με φπα και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη Οδηγίες ΤΕΥΔ

Διακήρυξη για προμήθεια με γάντια

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5017/2023 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 193228 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με γάντια (CPV 18424300-0), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 118.025,54€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΥΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διακήρυξη για την ανάδειξη προμηθευτή ιστοπαθολογικών και κυτταρολογικών εξετάσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΥΔ

Πρόσκληση για προμήθεια ενός φορητού απινιδωτή

Προμήθεια του Γ.Ν  Διδυμοτείχου με έναν φορητό απινιδωτή μόνιτορ με βηματοδότη  (CPV:33182100-0) και μία τροχήλατη βάση, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.000,00€ με ΦΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV:33115200-1, 33111000-1, 33111650-2). Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ανακοινώνει, ότι στο πλαίσιο προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV:33115200-1, 33111000-1,33111650-2) για τις ανάγκες του, συνολικού προϋπολογισμού 885.000 € με Φ.Π.Α., από το ΕΣΠΑ 2014-2020, θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσκληση Τεχνικές Προδιαγραφές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του ΓΝ Διδυμοτείχου με καταγραφικό χαρτί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με καταγραφικό χαρτί (CPV 30197630-1), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης για ένα(1) επιπλέον έτος,, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  9.000,00€ με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του ΓN Διδυμοτείχου, για μελανοταινίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για μελανοταινίες (CPV 30192300-4), για ένα έτος, με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 26.660,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Πρόσκληση Ανακοίνωση

Πρόσκληση για την συντήρηση και επισκευή του server του αξονικού τομογράφου (χωρίς ανταλλακτικά)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την συντήρηση και επισκευή του server του αξονικού τομογράφου (χωρίς ανταλλακτικά) CPV:50324100-3 του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης (προαίρεση) για ένα επιπλέον έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπ/νου και του δικαιώματος της ετήσιας παράτασης (προαίρεση) 9.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α, ήτοι τέσσερις χιλιάδες και τριακόσια […]

Πρόσκληση για την προμήθεια αναλώσιμων ηλεκτροδίων Διαθερμικής Νευρόλυσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτροδίων Διαθερμικής Νευρόλυσης (CPV 31711140-6), για την κάλυψη των θεραπευτικών αναγκών των ασθενών του Αναισθησιολογικού  Τμήματος/ιατρείο πόνου του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.657,00€ με φπα, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ενός (1) συστήματος θερμονευρόλυσης μέσω παλμικών ραδιοσυχνοτήτων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]