Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ανάδειξη Ιατρού Εργασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 9396/2020 Για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου,συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια μιας συσκευής ίσχαιμου περίδεσης tourniquet

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια με μίας (1)συσκευής ίσχαιμου περίδεσης tourniquet (CPV:33141620- 2), του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και με κριτήριο κατακύρωσης την

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προσφορά κατασκευής στεγάστρων και μεταλλικού κλοβού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για τηνκατασκευή δυο κυκλικών στεγάστρων και ενός μεταλλικού κλοβού (CPV: 45000000-7) στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης τηνχαμηλότερη τιμή,

Περισσότερα »

Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς παροχής υπηρεσιών για κλίβανο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ενός κλιβάνου πλάσματος STERAD 1009TM, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.408,00€ με φπα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΔ

Περισσότερα »

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για αντικατάσταση δικτύου ατμού μαγειρείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την αντικατάσταση του δικτύου ατμού των μαγειρείων (CPV:44110000-4),με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 9.800,00€ με φπα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περισσότερα »

Προμήθεια ενός ξηραντήρα προσροφητικού τύπου για αναπνευστικό αέριο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ενός ξηραντήρα προσροφητικού τύπου για αναπνευστικό αέριο (CPV:44110000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 6.386,00€

Περισσότερα »