Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Πρόσκληση για προμήθεια με αισθητήρα αναίμακτης μεθόδου μέτρησης αιμοσφαιρίνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με αισθητήρα αναίμακτης μεθόδου μέτρησης αιμοσφαιρίνης 2.000 εξετάσεων, με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια με προϊόντα καθαριότητας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με προϊόντα καθαριότητας (CPV39830000-9) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού για ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3445/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 160049 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή  συνοδού εξοπλισμού δυο

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προσφορά για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων και εγγράφων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων και σημαντικών εγγράφων του ΓενικούΝοσοκομείου Διδυμοτείχου, Κ.Ψ.Τ. Ορεστιάδας και Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. Ορεστιάδας (CPV:79571000-7), για

Περισσότερα »

Πρόσκληση για προμήθεια με βελόνες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με βελόνες (CPV: 33141320-9), ενδεικτικής δαπάνης 18.657,72€ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα

Περισσότερα »

Πρόσκληση ανάδειξης αναδόχου για κατάρτιση Χάρτη Εσωτερικού Ελέγχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την κατάρτιση Χάρτη Εσωτερικού (ενδογενούς) Ελέγχου κατ΄ εφαρμογή της αριθμ. Απόφασης ΦΓ8/55081 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού

Περισσότερα »