Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου φιαλιδίων με υπεροξείδιο του υδρογόνου (CPV 24315300-8)

Προμήθεια φιαλιδίων με υπεροξείδιο του υδρογόνου (CPV 24315300-8), για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποστείρωσης του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται αυτές στο παράρτημα της παρούσας. Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με σάκους αίματος

Πρόσκληση

Πρόσκληση για διασύνδεση του ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ με το ψηφιακό αποθετήριο της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 3.000,00€ πλέον φπα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για διασύνδεση του Hospital_ES με το ψηφιακό αποθετήριο της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος Hospital_ES του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 1.500,00€ πλέον φπα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βαμβάκι (CPV333141117-3)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με βαμβάκι (CPV333141117-3) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος ,συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 4.412,65€ συμπεριλαμβανομένου του φπα και κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς. Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για γάντια νιτριλίου

Πρόσκληση

Πρόσκληση για προμήθεια με αντιδραστήρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανοιχτός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών ασθενοφόρου

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡ. 1691/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με φίλτρα αιμοπροσρόφησης

Διακήρυξη ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml

Διακήρυξη για φίλτρα καθαρισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1271/2023 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 183467 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Διακήρυξη