Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των προσωπικών δεδομένων Διακήρυξη

Πρόσκληση για προμήθεια με φωτοαντιγραφικό χαρτί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με φωτοαντιγραφικό χαρτί(CPV30197643-5) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 8.370,00€ με ΦΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Πληροφοριακά Συστήματα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7088/2022 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 171298 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος α) του Ολοκληρωμένου Πληροδφοριακού Συστήματος Υγείας «HOSPITAL_ES» (CPV : 72261000-2) και β) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού ΣυστήματοςεΥγείας «ΑΣKΛΗΡΙΟΣ Τ.Μ. HOSPITAL» (SLA) (CPV: 50312600-1) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με […]

Πρόσκληση για προμήθεια με γάντια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με γάντια μιας χρήσεως (CPV18424300-0) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 6.678,00€ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για μίσθωση και συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με χειρουργικά γάντια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με χειρουργικά γάντια (CPV33141420-0) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ,συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 14.914,20€ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με αναλώσιμο υλικό αποστείρωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναλώσιμο υλικό αποστείρωσης ατμού (CPV33695000-8) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 6.944,00€ με ΦΠΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με Rapid Test

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (RAPID TEST) (cpv 33141625-7 Εξοπλισμοί Διάγνωσης), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 14.300,00€ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια με υγειονομικό υλικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με υγειονομικό υλικό (CPV 33140000-3), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 28.500,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ