Πρόσκληση για προμήθεια χειρουργικού υλικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με χειρουργικό υλικό (CPV 33169000-2), για ένα έτος,  συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 24.846,73€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής Πρόσκληση

Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 197217 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού στου χώρους του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου, του Κέντρου Ψυχικής Ορεστιάδας και του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Έβρου Έδρα Ορεστιάδα (90911200-8), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 808.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο […]

Πρόσκληση για την προμήθεια με αναλώσιμα είδη μαγειρείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναλώσιμα είδη για τα μαγειρεία (CPV 39830000-9), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 13.400,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προσφορά παροχής υπηρεσιών αναγόμωσης των πυροσβεστήρων

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης των πυροσβεστήρων (CPV 35111200-7) του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ορεστιάδας, για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης  4.158,96€ με ΦΠΑ, (2.079,48€ για το πρώτο έτος και 2.079,48€ για την παράταση) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για προμήθεια επίπλων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με έπιπλα  (CPV 39130000-2), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 5.200,00€ με φπα και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διακήρυξη για παροχή υπηρεσιών διενέργειας ιστοπαθολογικών και κυτταρολογικών εξετάσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:197177 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας α) ιστοπαθολογικών εξετάσεων με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής ανά είδος, (είδος είναι η εξέταση και οι τιμές ανά είδος διαμορφώνονται κάθε φορά με δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης) και β) κυτταρολογικών εξετάσεων (CPV: 85142000-6) […]

Διαγωνισμός για την προμήθεια του ΓΝ Διδυμοτείχου με πούδρα αμέσου επίσχεσης μεγάλων αιμορραγιών

Διαγωνισμός για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με πούδρα αμέσου επίσχεσης μεγάλων αιμορραγιών (CPV 33600000-6), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 101.700,00€  με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Διακήρυξη Περίληψη διαγωνισμού ΕΕΕΣ-pdf ΕΕΕΣ-xml Ανακοίνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με βελόνες παρακέντησης φίστουλα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια για την προμήθεια με βελόνες παρακέντησης φίστουλα (CPV 33141324-7),για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του  Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 16.893,50€ με φπα και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει […]

Διαγωνισμός για την προμήθεια του ΓΝ Διδυμοτείχου με αναισθησιολογικό υλικό

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναισθησιολογικό υλικό (CPV 33170000-2), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 58.300,00€  με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Διαγωνισμός

Πρόσκληση για προμήθεια με διπλωμένες γάζες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια με διπλωμένες γάζες απλές και ακτινοσκιερές (CPV: 3314114-2) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.600,00€ με φπα καιμε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ