Προμήθεια ενός ξηραντήρα προσροφητικού τύπου για αναπνευστικό αέριο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια ενός ξηραντήρα προσροφητικού τύπου για αναπνευστικό αέριο (CPV:44110000-4), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ενδεικτικής δαπάνης 6.386,00€

Περισσότερα »

Διακήρυξη για αντιδραστήρια και αναλώσιμα του μικροβιολογικού εργαστηρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 6914/2020 Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού αναλυτή, για την διενέργεια εξετάσεων

Περισσότερα »

Πρόσκληση για ιματισμό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με ιματισμό (CPV:18230000-0), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.903,87€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη

Περισσότερα »