ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 755/2021

Για την ανάδειξη προμηθευτή με Αντιδραστήρια Διάφορα (CPV 33696000-5ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ & ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.003,84€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή