ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 759/2021

Για την ανάδειξη προμηθευτή με σάκους αίματος (CPV 33141613-0), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 21.563,60€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.