Το  Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου διενεργεί  Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, cpv 7971300-5,  για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ακόμα ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 200.000,00€ με φπα και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.