Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με καταγραφικό χαρτί (CPV 30197630-1), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης για ένα(1) επιπλέον έτος,, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  9.000,00€ με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή