Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για την παροχή υπηρεσιών περιοδικού ελέγχου των πέντε (5) Ανελκυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV: 79132000-8), για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα παράτασης ένα ακόμη έτος, ενδεικτικής δαπάνης 1.351,60€ με Φ.Π.Α