Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με δύο (2) Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ασθενών (CPV:32552200-9) σε κλίνες νοσηλείας COVID 19 & Μ.Α.Φ.  στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λοίμωξης SARS-CoV-2, τα οποία να είναι απολύτως συμβατά με το υπάρχον ενσύρματο δίκτυο Ethernet της Μ.Α.Φ. και με τον υπάρχων Κεντρικό Σταθμό Παρακολούθησης STAR8800 του κατασκευαστικού οίκου ShenzhenComen Medical Instruments Co., Ltd συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.