Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ένα(1) σετ ρεζοσκοπίου μονής ροής, συμβατό με την υπάρχουσα οπτική του ρεζεσκοπίου TURis του Νοσοκομείου (CPV 33125000-5),ενδεικτικής δαπάνης 5.150,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής