Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς στην ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασίας για την Προμήθεια Βελονών Παρακέντησης Φίστουλα(CPV33141324-7) για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού
Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 19.932.08€ με ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.