Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός σπιρόμετρου με ενσωματωμένο οξύμετρο (CPV 33141620-2), για τα Ε.Ι. του  Πνευμονολογικού, του Γ.Ν Διδυμοτείχου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.800,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.