Πρόσκληση για συρραπτικά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με συρραπτικά (CPV 33162200-5), συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.675,00€ με ΦΠΑ