2035 - 2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ (6)