ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 440/2020

Για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με Ακτινολογικά φιλμ (CPV 32354100-0), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης (προαίρεση) για ένα επιπλέον έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπ/νου και του δικαιώματος της ετήσιας παράτασης (προαίρεση) 74.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.