ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3539/2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 89123

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΒΡΟΥ – ΕΔΡΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (CPV 90911200-8) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 684.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.