Συνοπτικός Διαγωνισμός για αναισθησιολογικό υλικό

ΑΡ. 5548/2019

Για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με αναισθησιολογικό υλικό (CPV 33170000-2), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα παράτασης (προαίρεση) για ένα επιπλέον έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπ/νου και του δικαιώματος της ετήσιας παράτασης (προαίρεση) 63.620,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.