ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 170/2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 83871

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου αναλώσιμο υλικό για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (CPV 33181500-7) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 272.742,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.