ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 2867/2021

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.920.000 € ΜΕ ΦΠΑ

Mέσω του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020»
με κωδικό ΟΠΣ 5072536
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.