ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5691/2019
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 78730​

Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού ενός (1) αναλυτή για την διενέργεια ανοσολογικών εξετάσεων στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Διδυμοτείχου (33696100-6), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 140.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.