Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς παροχής υπηρεσιών διενέργειας αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας α) αξονικών τομογραφιών σε χρόνο που δεν
λειτουργεί το εργαστήριο της αξονικής τομογραφίας ανώτατης συμβατικής αξίας 7.000,00€ για το πρώτο έτος και 7.000,00€ για την ετήσια παράταση και β) μαγνητικών τομογραφιών ανώτατης συμβατικής αξίας 23.000,00€ για το πρώτο έτος και 23.000,00€ για την ετήσια παράταση, για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα έτος και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής ανά είδος, (είδος είναι η εξέταση και οι τιμές ανά είδος διαμορφώνονται κάθε φορά με δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης)