ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 5214/2020

Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των πέντε (5) μηχανημάτων Nikisso, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (CPV 50421000-2) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.856,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.