ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 5568/2021

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με μια κάμερα λαπαροσκοπικής χειρουργικής, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.