Διαγωνισμός για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με πούδρα αμέσου επίσχεσης μεγάλων αιμορραγιών (CPV 33600000-6), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 101.700,00€  με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.