Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, για την  προμήθεια του  Κέντρου  Ψυχικής  Υγείας  Ορεστιάδας  με έπιπλα (CPV: 39130000-2) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 2.850,00€ με φπα 24%