ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1316/2020

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 86109

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού δύο (2) αναλυτών για την διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Διδυμοτείχου (CPV 33696300-8), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 260.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.