ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 2250/2019

Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού δύο (2) αναλυτών για την διενέργεια εξετάσεων αερίων αίματος στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (Συσκευές ανάλυσης αερίων CPV 38432100-3), συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.