Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους "Αντιδραστήρια Ουρολογίας"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. 2035 / 2019

Για την προμήθεια του είδους “Αντιδραστήρια Ουρολογίας με CPV 33696700-2” για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Εργαστήριου του Γ. Ν. Διδυμοτείχου, για ένα (1) έτος και με δικαίωμα παράτασης (προαίρεσης) για ένα επιπλέον έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.094,40€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 1359 του Γ. Ν. Διδυμοτείχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης ποιότητας τιμής.