ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 3445/2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 160049

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή  συνοδού εξοπλισμού δυο (2) αναλυτών, για τη διενέργεια εξετάσεων παραγόντων πήξης  στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Διδυμοτείχου (CPV 33696200-7), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού  προϋπολογισμού 135.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προςφορά.