ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 550/2021

Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών συμβούλου για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00€ με φπα
και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.