ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4099/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:191636

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών διακίνησης αίματος (cpv:85146000-4), με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 105.000,00€.