ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 2314/2021

Για την ανάδειξη αναδόχου Γυάλινων Ειδών Εργαστηρίου (CPV 33793000-5), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.600,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.