ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 6322/2020

Για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος α) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας «HOSPITAL_ES» (CPV : 72261000-2) και β) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας «ΑΣΛΗΠΙΟΣ Τ.Μ. HOSPITAL» (SLA) (CPV: 50312600-1) του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, συνολικής δαπάνης 51.655,00€ με φπα και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.