ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ.2322/2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ME ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (CPV33695000-8), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 51.721,61€ ΜΕ Φ.Π.Α ΜΕ ΚΡΙΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.