ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 6225/2020

Για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με γάζα(CPV 33141114-2), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.265,86€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.