ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 213128

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με ιατρική γάζα-επιδεσμικό
υλικό(CPV33141110-4), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος,
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 96.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή.