ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 490/2021

Για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με υγειονομικό υλικό, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.804,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή