ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την σύναψη Δημόσιας σύμβασης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ».

ΑΡΙΘΜΟΣ: 5719/2020

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1.540.000,00€ με ΦΠΑ 

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν τα έγγραφα της σύμβασης από την δικτυακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός.