ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 8269/2019

Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00€ με φπα και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.