ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 6501/2020

Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων, με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού δύο (2) αναλυτών, για την διενέργεια εξετάσεων παραγόντων πήξης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Διδυμοτείχου (CPV 33696200-7), συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 43.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.