ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 261124
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη προμηθευτή αντιδραστηρίων κι αναλωσίμων με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή συνοδού εξοπλισμού ενός (1) αναλυτή  για την διενέργεια ανοσολογικών εξετάσεων στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου (33696100-6), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 140.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά