ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 7233/2020

Για την ανάδειξη προμηθευτή Αναλώσιμου Υλικού Μικροβιολογικού & Ακτινολογικού Εργαστηρίου CPV 33790000-4, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.556,95€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.