ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡ. 1548/2021

Για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ME CPV33696700-2» {αντιδραστήρια για τη διενέργεια της εργαστηριακής εξέτασης: ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ενός (1) αναλυτή αναγκαίου για την διενέργεια αυτών}, για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για ένα (1) έτος και με δικαίωμα παράτασης (προαίρεσης) για ένα επιπλέον έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού (συμπ/νου και του δικαιώματος της ετήσιας παράτασης (προαίρεσης) 12.648,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης ποιότητας-τιμής.