ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 7704/2021

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 140640

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV 50421000-2) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 118.694,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.