ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 4275/2020

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την μίσθωση οικήματος από το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου (CPV 70220000-9), για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών, με ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος 350,00€ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο.