ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:197177

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας α) ιστοπαθολογικών εξετάσεων με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής ανά είδος, (είδος είναι η εξέταση και οι τιμές ανά είδος διαμορφώνονται κάθε φορά με δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης) και β) κυτταρολογικών εξετάσεων (CPV: 85142000-6)  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εξετάσεων, για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, για δύο έτη με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 180.000,00€