ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 248354 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου (CPV 50421000-2) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.548,80€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.