ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 197217

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού στου χώρους του  Γ.Ν. Διδυμοτείχου, του Κέντρου Ψυχικής Ορεστιάδας και του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Έβρου Έδρα Ορεστιάδα (90911200-8), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ένα (1) έτος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 808.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.